Kwaliteitsstatuut ggz


Dit kwaliteitsstatuut is een wettelijke verplichting om inzicht te geven in kwaliteit van de psychologische hulp door Psy-Image.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

- Naam praktijk/regiebehandelaar: Psy-Image, Mw. dr. K.I. de Groot

- Praktijkadres: Dorpsstraat 56 3433 CM Nieuwegein

- Telefoonnummer: 06-20058604

- E-mail: info@psy-image .nl

- Inschrijving KvK: 30256333

- Website: www.psy-image.nl

- BIG-registratie: 99033722925

- Eventuele overige kwalificaties: Psycholoog NIP, lid van VGCt, gepromoveerd

- Basisopleiding: gz-psycholoog

- AGB-code praktijk: 94-056717

- AGB-code persoonlijk: 94-004587

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz 


3. Aandachtsgebieden

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
angstklachten,depressieve klachten,trauma of posttraumatische stressklachten, somatoforme klachten, burn out vermoeidheid, onbegrepen pijnklachten, problemen met je identiteit, relatieproblemen, problemen met opkomen voor jezelf problemen met zelfwaardering of je zelfbeeld en/of persoonlijkheidsproblemen.

Je kunt bij mij ook terecht met allerlei problemen of vragen op gebied van stress, emotionele verwerking, rouw, terugkerende problemen op het werk, hoogbegaafdheid, eenzaamheid, communicatieproblemen of persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ik gebruik de daarbij zelfbeeldtest als uitgangspunt. Het idee daarbij is dat wanneer je als persoon een goed zelfbeeld hebt en goed in staat voelt om met moeilijke problemen om te gaan, je minder last hebt van psychische klachten. Mijn ervaring is echter dat er vaak een nog ander probleem speelt waardoor therapie bemoeilijkt wordt. Iemand wéét vaak wel dat er een verband is tussen zijn klachten en hoe hij of zij met moeilijkheden omgaat, maar kan dit verband niet voelen. Vergroten van de integratie van voelen, denken en doen staat dan centraal.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapie-methoden zoals cognitieve therapie, gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), schematherapie, ACT en EMDR. Op het blog ‘Hoe kan therapie genezen’ kun je nog veel meer lezen over de methoden die ik gebruik.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
Mw. dr. K.I. de Groot, BIG-registratie: 99033722925


5. Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken)

Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en –psychotherapeuten
GGZ-instellingen
Anders: coaches

Ik werk in mijn professioneel netwerk samen met:

De huisartsen en medebehandelaars van mijn cliënten. Mijn cliënten komen uit veel verschillende regio’s. Ik heb daarom contact met diverse zorgverleners, maar het meest frequent met:
Huisartsen uit Nieuwegein
Huisartsen uit Utrecht en omstreken
Huisartsen uit IJsselstein, Vianen en Houten

Organisaties:
Altrecht, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, 030 – 230 8585
Altrecht crisisdienst, Rembrandthage 77, 3437 PD Nieuwegein, 030-6020987
ECD Altrecht, Expertisce Centrum Diagnostiek, Zeist, Nieuwegein en Houten
Collega’s:
Gz-psycholoog Mw. M.J. Boot, (BIG nr 29000449625) Molenstraat 32, 3433CN Nieuwegein
Gz-psycholoog Mw. Z.M.J. Franssen, (BIG Nr 59050878325) Mendelssohnstraat 2, 3533 XH Utrecht

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: Hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie:
Overleg over diagnose, doorverwijzing naar de specialistische ggz, medicatie, plaatsing bij een instelling, aanvraag extra diagnostisch onderzoek, terugkoppeling over verloop en afsluiting van de behandeling.

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): mijzelf, bij crisis wordt verwezen naar de dienstdoende huisartsen van weekendhuisartsenpost, de Primaire Huisartsenpost, koekoekslaan 1, 3534 CM Nieuwgein.

Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat crisis te weinig voorkomt om vaste afspraken te maken


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk:
 http://www.psy-image.nl/kosten.php

Ik hanteer voor niet-verzekerde zorg het volgende tarief overig product, vastgesteld door de NZa, het ozp-tarief: http://www.psy-image.nl/kosten.php

Ik hanteer voor zelfbetalers het volgende tarief:
http://www.psy-image.nl/kosten.php

Mijn tarief voor no show -als de clatiënt de sessie niet 24 uur van te voren heeft afgezegd - bedraagt de helft van de kosten van een sessie.


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie,
specialisme of branche/beroepsvereniging:
- Intervisie
- Bij- en nascholing
- De beroepscode van mijn beroepsgroep

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode.html

9. Klachten en geschillen regeling

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht: Indien u klachten heeft, dan kunt u dit direct bespreken. Indien dat niet kan of we komen er samen niet uit, dan kunt u met klachten terecht bij Het NIP College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

de klachtenregeling is hier te vinden: : https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Het NIP (Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, tel 030- 820 15 00 of bij het BIG-register (Landelijk Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg; Postbus 16114, 2500 BC Den Haag; tel. 0900-8998225).
De geschillenregeling is hier te vinden: Tuchtrecht en klachtenregeling


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Clienten kunnen me in noodgevallen bereiken op mijn mobiele nummer, sms of de app.
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
M.J. Boot, GZ-Psycholoog BIG, Molenstraat 32, 3433CN Nieuwegein

Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten: ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via http://www.psy-image.nl/contact.php en kunnen deze telefonisch opvragen.
De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of coaching

12. Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Cliënten kunnen zich aanmelden via het contactformulier op http://www.psy-image.nl/contact.php of telefonisch. Je kunt je direct aanmelden voor begeleiding. Vermeld je naam en telefoonnummer dan bel of mail ik je terug voor een afspraak. Een intake duurt ca. een uur. Daarbij kun je verder toelichten welke problemen je hebt en kunnen we kijken wat ik voor je kan betekenen. Van te voren vraag ik je meestal om de zelfbeeldtest in te vullen. Ook wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen tijdens de intake. Aan het eind van het gesprek worden er samen verdere afspraken gemaakt over de psychologische begeleiding.

Als je een verwijzing hebt van de huisarts voor een gz-psycholoog kunnen de kosten van het traject 60 tot 100% vergoed worden afhankelijk van je verzekeraar en de soort polis (bij vrije artsenkeuze of restitutiepolis krijg je het meest vergoed).

Op basis van het eerste gesprek en de vragenlijsten wordt een intakeverslag en behandelvoorstel gemaakt die in het tweede gesprek besproken worden.

Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)


13. Diagnostiek

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Mw. dr. K.I. de Groot, Generalistische basis GGZ 9401, GZ-psycholoog, 1e lijn
Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol? Nee


14. Behandeling

Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Mw. K.I. de Groot, Generalistische basis GGZ, 9401 GZ-psycholoog,

Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:  Mw . K.I. de Groot

De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: ja

Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Met de cliënt wordt de voortgang besproken na 5, 8 en 12 sessies. In overleg komt de partner of een ander betrokken familielid een keer mee naar een gesprek om zijn of haar visie te delen en geïnformeerd te worden. 

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): elke sessie wordt de voortgang aan het begin gescreend met vier-item checklist (outcome rating scale); na 5, 8 en /of 12 keer worden twee routine outcome monitoring vragenlijsten afgenomen. De behandeldoelen worden regelmatig mondeling geëvalueerd.  

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 2, 5, 8 en 12 weken

Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Met een tevredenheids-enquête aan het eind van de therapie.


15. Afsluiting/nazorg

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling
en de mogelijke vervolgstappen: ja

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: ja

Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: ja


III. Omgang met patiëntgegevens

Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: ja

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): ja

Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: ja
 

IV. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Naam: Mw. K.I. de Groot

Plaats: Nieuwegein

Datum: 21 februari 2019