Kwaliteitsstatuut ggz

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut ggz – Vrijgevestigden – Format C
Dit kwaliteitsstatuut is een wettelijke verplichting om inzicht te geven in kwaliteit van de psychologische hulp. 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

- Naam regiebehandelaar: K.I. de Groot
- BIG-registratie: 99033722925
- Overige kwalificaties: gepromoveerd
- Basisopleiding: gz-psycholoog
- AGB-code persoonlijk: 94-004587

Praktijk informatie 1
- Naam praktijk zoals bekend bij KvK: Psy-Image Praktijk voor psychologie en coaching 
- E-mailadres: info@psy-image.nl
- Inschrijving KvK: 30256333
- Website: www.psy-image.nl
- AGB-code praktijk: 94-056717

2. Biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel voorlopig nog onderscheid gemaakt wordt tussen  in basis-ggz en specialistische ggz wordt deze vraag nog tijdelijk opgenomen.

2a. 
Hier dient in ieder geval een optie te zijn ingevuld. Meerdere opties zijn mogelijk.
De generalistische basis-ggz
2b. 
Hier dient in ieder geval een optie te zijn ingevuld. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): angstklachten, depressieve klachten, trauma of posttraumatische stressklachten, vermoeidheid, onbegrepen pijnklachten, problemen met je identiteit, problemen met zelfbeeld, ontwikkelingsproblemen, problemen rond autisme, adhd of persoonlijkheidsproblemen.
Je kunt bij mij ook terecht met allerlei problemen of vragen op gebied van stress, emotionele verwerking, complexe rouw, slaapproblemen, terugkerende problemen op het werk, hoogbegaafdheid, relatieproblemen, of persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapie-methoden zoals cognitieve therapie, gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), schematherapie, ACT en EMDR. De zelfbeeldtest is een belangrijk onderdeel bij therapie. Ook maak ik gebruik van ehealth en online –sessies. Op het blog ‘Hoe kan therapie genezen’ kun je nog veel meer lezen over de methoden die ik gebruik.

3b. Patiënten/cliënten kunnen met de volgende hoofddiagnose(s) in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses: Psychische stoornissen door een somatische aandoening, Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verleners verbonden: 

Indicerend behandelaar 1
Mw. dr. K.I. de Groot
BIG-registratie: 99033722925

Coordinerend behandelaar 1
Mw. dr. K.I. de Groot
BIG-registratie: 99033722925

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en –psychotherapeuten
GGZ-instellingen
Anders: coaches

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest samen met: 
De huisartsen en medebehandelaars van mijn cliënten. Mijn cliënten komen uit verschillende regio’s. Ik heb daarom contact met diverse zorgverleners, maar het meest frequent met:
Huisartsen uit Nieuwegein
Huisartsen uit Utrecht en omstreken
Huisartsen uit IJsselstein en Vianen
Organisaties:
Altrecht, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, 030 – 230 8585
Altrecht crisisdienst, Rembrandthage 77, 3437 PD Nieuwegein, 030-6020987
ECD Altrecht, Expertisce Centrum Diagnostiek, Zeist, Nieuwegein en Houten
Collega’s:
Gz-psycholoog Mw. M.J. Boot, Molenstraat 32, 3433CN Nieuwegein.
Gz-psycholoog Mw. Z.M.J. Franssen, Mendelssohnstraat 2, 3533 XH Utrecht

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft. 
Overleg over diagnose, doorverwijzing naar de specialistische ggz, medicatie, plaatsing bij een instelling, aanvraag extra diagnostisch onderzoek, terugkoppeling over verloop en afsluiting van de behandeling. 

5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): 
Bij de crisis wordt verwezen naar de dienstdoende huisartsen van weekendhuisartsenpost, de Primaire Huisartsenpost, koekoekslaan 1, 3534 CM Nieuwgein.  

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat crisis te weinig voorkomt om vaste afspraken te maken

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandige werkende Zorgverleners of heb mijn aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Lerend Netwerk: De Vereniging voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten Lekstroom (VGPL). 
Website: https://www.vgpl.nl
In dit lerend netwerk is mijn praktijk Psy-Image verbonden met een aantal praktijken binnen de regio Lekstroom waaronder:
Nieuwegein:
- Psychologen Praktijk Nieuwegein, PPN, Zoutkamperschans 1, 3432 TZ Nieuwegein. 
- Gorinpsychologen, Richterslaan 52-54, 3431 AK Nieuwegein, 06-18374872
- Psy-Image, Praktijkadres: Dorpsstraat 56, 3433 CM Nieuwegein, 06-20058604
IJsselstein: 
- Psychologen Praktijk IJsselstein, PPIJ,  Walkade 20, 3401 DS IJsselstein. 030-6972973
Houten:
- Medisch centrum dorp, Psychologie, Prins Bernhardweg 69, 3991 DE Houten, 030-6374726

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
De Vereniging voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten Lekstroom (VGPL) is een netwerk van psychologen en psychotherapeuten. De VGPL geeft invulling aan het lerend netwerk door het stimuleren en onderhouden van verbindend contact met de aangesloten zorgaanbieders in Houten, Nieuwegein, en IJsselstein. Hierin staat centraal het communiceren en optimaliseren van de geboden zorg in de verschillende praktijken, door tenminste tweejaarlijkse overlegmomenten met betrekking tot zowel organisatie, professionele ontwikkeling, regelgeving en therapiemogelijkheden. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om bepaalde thematiek in te brengen bijvoorbeeld door middel van het bespreken van verschillende soorten werkwijzen of presentaties over een bepaald onderwerp of casuïstiek.
De VGPL heeft een website waarop maandelijks de wachttijden van verschillende praktijken worden bijgewerkt. Daarnaast wordt er onder andere contact onderhouden via de mail, en via berichten op de website.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geef aan waar uw lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars te vinden is.
Link naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psy-image.nl/kosten.php

7. Behandeltarieven
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk:
 http://www.psy-image.nl/kosten.php
Ik hanteer voor niet-verzekerde zorg het volgende tarief overig product, vastgesteld door de NZa, het ozp-tarief: http://www.psy-image.nl/kosten.php
Ik hanteer voor zelfbetalers het volgende tarief:
http://www.psy-image.nl/kosten.php
Mijn tarief voor no show -als de cliënt de sessie niet 24 uur van te voren heeft afgezegd - bedraagt de helft van de kosten van een sessie.

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie,
specialisme of branche/beroepsvereniging:
- Intervisie
- Bij- en nascholing
- De beroepscode van mijn beroepsgroep
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode.html

9. Klachten en geschillen regeling

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling als volgt terecht. 
Indien u klachten heeft, dan kunt u dit direct bespreken. Indien dat niet kan of we komen er samen niet uit, dan kunnen de cliënten terecht bij de Klachten en geschillenregeling 3PNL, Postbus 8003, 3503 RA Utrecht. De cliënt kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van P3NL via p3nl@klachtencompany.nl of 088 – 234 16 01. 
Ook kunt u terecht bij Het NIP College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. 

Link naar website:  https://p3nl.nl/klachtenregeling/clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: 
M.J. Boot 
Z.M.J. Franssen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten 
ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link (en kunnen deze telefonisch opvragen). 

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psy-image.nl/contact.php

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de cliënt): 
Cliënten kunnen zich aanmelden via het contactformulier op http://www.psy-image.nl/contact.php of telefonisch. Je kunt je direct aanmelden voor begeleiding. Vermeld je naam en telefoonnummer dan bel of mail ik je terug voor een afspraak. Een intake duurt ca. een uur. Daarbij kun je verder toelichten welke problemen je hebt en kunnen we kijken wat ik voor je kan betekenen. Van te voren vraag ik je meestal om de zelfbeeldtest in te vullen. Ook wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen tijdens de intake. Aan het eind van het gesprek worden er samen verdere afspraken gemaakt over de psychologische begeleiding.
Op basis van het eerste gesprek en de vragenlijsten wordt een intakeverslag en behandelvoorstel gemaakt die in

12b. Ik verwijs de patiënt naar een andere zorgaanbieder of terug naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.
Ja

13. Behandeling

13a. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie bekend bij cliënt).
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: 
Met de cliënt wordt de voortgang besproken na 5, 8 en 11 sessies. In overleg komt de partner of een ander betrokken familielid een keer mee naar een gesprek om zijn of haar visie te delen en geïnformeerd te worden.  

13d. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 
Elke sessie wordt de voortgang besproken aan de hand van het geven van een cijfer hoe het gaat. Ook wordt bij de 2e, 5e, 8e en 12e  sessie met een vier-item checklist (outcome rating scale) de voortgang besproken. Na 8, 12 en/of einde van de behandeling keer worden twee Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijsten afgenomen. De behandeldoelen worden regelmatig mondeling geëvalueerd.

13e. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 
2, 5, 8 en 12 weken

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe): 
Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatiegesprek en een tevredenheidsmeting plaats.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling
en de mogelijke vervolgstappen: 
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: 
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: 
Ja

15. Omgang met patiëntgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: 
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): 
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: 
Ja

III. Ondertekening

Naam: Mw. K.I. de Groot
Plaats: Nieuwegein
Datum: 17 mei 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut ggz naar waarheid heb ingevuld. Ja